Het Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking Woerden is in 1986 opgericht door de gemeenteraad met als doel mee te werken aan de bestrijding van armoede in de derde wereld, dit in nauwe samenwerking met het Buergerkomitee Entwicklungszusammenarbeit uit Steinhagen, Duitse partnergemeente van Woerden ( www.buergerkomitee-steinhagen.de ).

Het Burgercomité – deels gefinancierd door de gemeente, deels door bijdragen van particulieren, onder meer van Roche Pharmaceuticals en door sponsors – ondersteunt projecten in de armste landen van Afrika.
Steun wordt verleend op basis van een projectaanvrage die aan de volgende criteria moet voldoen.

Inhoudelijk
De projecten dienen te zijn gericht op primaire gezondheidszorg, de verbetering van de levensomstandigheden van de allerarmsten en sociale positie verbetering waardoor men op den duur zichzelf kan redden. Het project moet zijn gebaseerd op de behoeften die uit de doelgroep zelf voortkomen.
Verder dient er een directe relatie te bestaan tussen het project en personen of organisaties uit de Woerdense samenleving of Steinhagen.

Logistiek
Financiële steun wordt slechts toegekend op basis van een deugdelijke projectbeschrijving met aandacht voor monitoring van het project.
Na afloop dient een inhoudelijk en financieel verslag te worden overlegd, tevens de basis voor de verantwoording van de comités naar de gemeentelijke overheid.
Gelden worden slechts ingezet voor rechtstreekse projectkosten.

Overhead van de Nederlandse organisatie (zoals reiskosten) komen niet in aanmerking voor vergoeding.
In het project mag geen onderscheid worden gemaakt naar partijpolitieke of levensbeschouwelijke overtuiging.

Deel dit artikel: